петак, 11. јун 2021.

 

АНЕКС 10 – ИЗВОРНИ ТЕКСТ. ЗАПАД УВИЈЕК ЛАЖЕ, И У ДОГОВОРУ И У ПАПИРУ, СВИ ТО КОРИСТЕ, ОСИМ СРБА. ТО НЕ МОЖЕМО ПРОМИЈЕНИТИ. МОЖЕМО ПРЕСТАТИ ДА СЕ ПОНИЖАВАМО.

 
AНЕКС 10. - СПОРAЗУМ О СПРОВОЂЕЊУ
ЦИВИЛНОГ ДИЈЕЛA МИРОВНОГ РЈЕШЕЊA

Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска,
Савезна Република Југославија, Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска („Стране“) споразумјеле су се како
слиједи:

Члан I

Високи представник
1. Стране су сагласне да спровођење цивилних аспеката
мировног рјешења обухвата широк спектар активности
укључујући наставак напора за пружање хуманитарне
64 | О Aнексу 10. Дејтонског споразума
помоћи онолико дуго колико то буде потребно; обнову
инфраструктуре и привредни опоравак; успостављање
политичких и уставних институција у Босни и Херцеговини; промовисање поштивања људских права и
повратак расељених лица и избјеглица; као и одржавање слободних и поштених избора у складу са распоредом из Aнекса 3 Општег оквирног споразума.
Значајан број међународних организација и агенција
ће бити позвано да пружи своју подршку.
2. У погледу сложености са којима су суочене, Стране
траже постављање Високог представника који ће бити
именован у складу с релевантним резолуцијама Савјета
безбједности Уједињених народа, како би помогао
Странама у њиховим напорима да мобилизују те, по
потреби, координишу активностима организација и
агенција које су укључене у цивилне аспекте мировног
рјешења, извршавајући доле наведене задатке, на
начин на који му је то повјерено резолуцијама Савјета
безбједности УН-а.

Члан II

Мандат и методе координације и сарадње
1. Високи представник ће:
a. Вршити надзор над спровођењем мировног рјешења;
b. Одржавати блиске контакте са Странама ради
промовисања њиховог потпуног поштивања свих
цивилних аспеката мировног рјешења и висок ниво
сарадње између њих и организација и агенција које
учествују у овим аспектима;
c. Координисати активностима цивилних организација и агенција у Босни и Херцеговини како би
осигурао ефикасно спровођење цивилних аспеката мировног рјешења. Високи представник ће поштовати њихову аутономију унутар њиховог
подручја дјеловања, дајући им, према потреби,
опште смјернице о утицају њихових активности
на спровођење мировног рјешења. Од цивилних
организација и агенција се тражи да помогну Високом представнику при извршењу његових/њених
обавеза давањем свих информација релевантних за
њихов рад у Босни и Херцеговини;
d. Помагати у рјешавању било каквих потешкоћа које
настану у вези са цивилним спровођењем, када
Високи представник просуди да је то потребно;
e. Присуствовати састанцима донаторских организација, нарочито о питањима обнове и изградње;
f. Уједињеним народима, Европској Унији, Сједињеним Државама, Руској Федерацији и другим заинтересованим владама, странама, те организацијама
подносити периодичне извјештаје о напретку у
спровођењу мировног споразума у вези са задацима
изложеним у овом Споразуму;
g. Давати смјернице и примати извјештаје од Комесара
Међународних оперативних полицијских снага,
успостављених у складу са Aнексом 11 Општег
оквирног споразума.
2. У спровођењу свог мандата, Високи представник
сазива и предсједава Комисијом („Заједничка цивилна
комисија“) у Босни и Херцеговини. Ова Комисија ће
бити састављена од представника Страна, команданта
ИФОР-а или његовог/њеног представника, те представника оних цивилних организација и агенција чије
присуство Високи представник сматра неопходним.
3. Високи представник ће према потреби успостављати
подређене Заједничке цивилне комисије на локалним
нивоима у Босни и Херцеговини.
4. Заједничка савјетодавна комисија ће се састајати
повремено или у складу са договором између Високог
представника и команданта ИФОР-а.
5. Високи представник или његов именовани представник ће одржавати блиске контакте са командантом
ИФОР-а, или његовим именованим представницима,
те ће успоставити одговарајуће системе везе с
командантом ИФОР-а како би се олакшало извршење
њихових обавеза.
6. Високи представник ће размјењивати информације и
одржавати редовну везу са ИФОР-ом, према договору
са командантом ИФОР-а, те путем комисија описаних
у овом Члану.
7. Високи представник ће присуствовати лично или
путем свог представника на састанцима Заједничке
војне комисије, те понудити савјете, нарочито о
питањима политичко-војне природе. Представници
Високог представника ће исто тако учествовати у
раду подређених комисија Заједничке војне комисије
како је наведено у Члану VIII (8) Aнекса 1A Општег
оквирног споразума.
8. Високи представник може такође основати друге цивилне комисије унутар или изван Босне и Херцеовине
како би олакшао/ла спровођење свог мандата.
9. Високи представник нема никакву надлежност над
ИФОР-ом и не може се на било који начин мијешати
у спровођење војних операција или ланац команде у
ИФОР-у.

Члан III

Особље
1. Високи представник ће именовати особље које он/она
буде сматрао/ла потребним, а које ће пружати помоћ у
извршењу задатака из овог Споразума.
2. Стране ће олакшавати рад Високог представника у
Босни и Херцеговини, укључујући пружање одговарајуће помоћи на захтјев у смислу транспорта, исхране, смјештаја, комуникација и других капацитета према
условима једнаким онима који се обезбјеђују у складу
са споразумима који се примјењују за ИФОР.
3. Високи представник ће у складу са законима Босне и
Херцеговине уживати правну моћ која му је неопходна
за извршавање његових/њених функција, укључујући
и мандат за склапање уговора, као и за стицање и
располагање непокретном и покретном имовином.
4. Повластице и имунитет су усаглашени како слиједи:
a. Стране дају сагласност да канцеларија Високог
представника, као и његове/њене просторије, архиве и остала имовина уживају исте повластице
и имунитете које у уживају дипломатска представништва и њихове просторије, архиве и остала
имовина у складу са Бечком конвенцијом о
дипломатским односима.
b. Стране дају сагласност да Високи представник и
професионални чланови његовог/њеног особља,
као и њихове породице уживају исте повластице и
имунитете које имају дипломатски представници и
њихове породице у складу с Бечком конвенцијом о
дипломатским односима.
c. Стране дају сагласност да остали чланови особља
Високог представника и њихове породице уживају
исте повластице и имунитете које имају чланови
административног и техничког особља и њихове
породице у складу са Бечком конвенцијом о
дипломатским односима.

Члан IV

Сарадња
Стране ће у потпуности сарађивати са Високим представником и његовим/њеним особљем, као и с међународним
организацијама и агенцијама, као што је предвиђено Чланом
IX Општег оквирног споразума.
68 | О Aнексу 10. Дејтонског споразума
Члан V
Највиша надлежност за тумачење
Високи представник има највишу надлежност на терену
у вези са тумачењем овог Споразума о спровођењу цивилног
дијела мировног рјешења.

Члан VI

Ступање на снагу
Овај Споразум ступа на снагу потписивањем.

За Републику Босну и
Херцеговину
(потпис)

 

За Републику Хрватску
(потпис)

За Савезну Републику
Југославију
(потпис)

 

За Федерацију Босне и
Херцеговине
(потпис)

За Републику Српску
(потпис)


*Моја напомена. Република БиХ се у Анексу не помиње. Већ само БиХ. Она је нестала потписивањем Дејтонског Споразума, послужила је само за његово потписивање.

Нема коментара: